بورس انرژی

محصولعرضه کنندهمحل تحویلمقصدساعت عرضهتاریخ عرضهقیمت پایه (دلار/تن)حجم عرضهواحد عرضه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسی ولکس کالانبار نفت بندرعباسپاکستان11:5099/04/17250.003000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت اراکعراق11:5599/04/17350.0015000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتانبار نفت تبریزارمنستان12:0099/04/17330.005000تن
گاز مایع پالایش نفت کرمانشاهبانک پاسارگادپالایش نفت کرمانشاهخشکی13:1599/04/16CP-80.001000تن
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسبانک رفاه کارگرانپالایش نفت آبادانپاکستان13:4599/04/16CP-60.005000تن
گاز مایع پالایش نفت شازندبهپرورپالایش نفت امام خمینی شازندخشکی13:0099/04/16CP-70.005000تن
گاز مایع پالایش نفت اصفهاناقتصاد بیدار پالایش نفت اصفهانخشکی12:4599/04/16CP-70.005.000تن
گاز مایع پالیش نفت آباداننهایت نگرپالایش نفت آبادانخشکی13:3099/04/16CP-80.005000تن
گاز مایع پالایش نفت لاوانبانک تجارتپالایشگاه نفت لاواندریایی12:3099/04/16CP-60.002.500تن
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسرضویفوب اسکله شهیدرجاییافغانستان12:0099/04/16CP-80.005.000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیدارفاز 19 پارس جنوبیبین الملل14:0099/04/16CP-80.0020.000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران مفیدانبار نفت بندرعباسدریایی12:4599/04/09PG-6.00840.000بشکه
سوخت هوایی(ای تی کی)شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانانبار نفت تبریزارمنستان13:3099/04/09340.002.500تن
سوخت هوایی(ای تی کی)شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانانبار نفت تبریزعراق13:0099/04/09350.002.500تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت اصفهانعراق12:3099/04/09317.0015000تن
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهمفیدپالایش نفت کرمانشاهبین الملل12:0099/04/073502000تن
رافینیت 2 شرکت پتروشیمی شیمی بافتباهنرشرکت پتروشیمی شیمی بافتبین الملل12:0099/04/072602000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامفوب بندرعباسبین الملل13:0099/04/04PG-3.00260000بشکه
نفتای سبک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارفوب ماهشهردریایی13:0099/04/04PG-90.00210000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسرضویانبار نفت ستاره خلیج فارسعراق12:3099/04/0429515000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسخبرگان سهامانبار نفت ستاره خلیج فارسافغانستان12:0099/04/0429515000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بو علی سیناسهم آشنابندر امام خمینیافغانستان12:1599/04/042956000تن
ریفورمیت پتروشیمی بو علی سیناسهم آشنابندر امام خمینیافغانستان12:4599/04/042803000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراندانایان پارسانبار نفت مشهدافغانستان12:3099/04/0334515000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیانبار نفت اصفهانافغانستان12:0099/04/0333015000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک آیندهانبار نفت تبریزنخجوان12:3099/04/033303000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنانبار نفت تبریزارمنستان13:1599/04/033306000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت اصفهانعراق11:0099/04/0335015000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانانبار نفت مشهدافغانستان11:0099/04/0328415000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتانبار نفت بندرعباسدریایی11:3099/04/03PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانفوب بندرعباسدریایی12:3099/04/03PG-3.001770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانانبار نفت بندرعباسپاکستان13:0099/04/032503000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت اراکعراق13:0099/04/0335015000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننهایت نگرانبار نفت تبریزارمنستان12:1599/04/0335015000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت اراکعراق11:3099/04/0340015000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت ملایر عراق14:0099/04/0333015000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانانبار نفت بندرعباسخشکی13:3099/04/0325530000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانانبار نفت ماهشهرخشکی12:4599/04/0325030000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت اراکارمنستان13:4599/04/0337015000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانانبار نفت بندرعباسخشکی11:4599/04/0325030000تن
بنزین اکتان91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناانبار نفت اصفهانعراق12:0099/04/0333015000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبارنفت ماهشهرخشکی11:1599/04/0325530000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سیناسهم اشنابندرامام خمینیعراق12:2099/04/033006000تن
ریفورمیت پتروشیمی بو علی سیناسهم اشنابندرامام خمینیعراق12:0599/04/0335506000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینانبارنفت اصفهانعراق12:3099/04/0231715000تن
سوخت هوایی(ای تی کی)شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناگاهانبارنفت تبریزعراق12:1599/04/023502500تن
سوخت هوایی(ای تی کی)شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتانبارنفت تبریزارمنستان13:1599/04/023402500تن
نفت های سنگین پالایش نفت لاوانمبین سرمایهپالایش نفت لاوانبین الملل13:0099/04/02PG-51.0032000تن
گازمایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسرضویانبارنفت ستاره خلیج فارسپاکستان13:3099/04/02CP-60.005000تن
گازمایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسبهپرورانبارنفت ستاره خلیج فارسافغانستان13:3099/04/02CP-80.005000تن
گاز مایع پالایش نفت ابادانمفیدپالایش نفت ابادانافغانستان12:0099/04/02CP-80.005000تن
گاز مایع پالایش نفت ابادانباهنرپالایش نفت ابادانپاکستان14:0099/04/02CP-80.005000تن
ریفورمیت پتروشیمی بندر امام خمینیسهم اشنابندر امام خمینیعراق12:1599/04/013603000تن
حلال 402پالایشنفت اصفهانخبرگان سهامپالایش نفت اصفهانبین الملل12:0099/04/01260/882004مترمکعب
شرکت پتروشیمی شیمی بافتباهنرشرکت پتروشیمی شیمی بافتبین الملل12:0099/03/314903000تن
نفت های میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمبین سرمایهفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل15:0699/03/27PG-52.0070000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک ایندهبندرامام خمینیعراق12:0599/03/273206000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک ایندهبندرامام خمینیعراق
12:2599/03/273606000تن
نفت کوره ی 380سانتی ایتوکس شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامفوب عسلویهبین الملل12:3099/03/27PG-39.0035000تن
نفت کوره ی 380سانتی ایتوکس شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامفوب بندرعباسبین الملل13:0099/03/27PG-40.0090000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبارنفت بندرعباسپاکستان13:3099/03/272503000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتانبارنفت نکادریایی12:2099/03/27PG+25.00168000بشکه
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانانبارنفت بندرعباسدریایی12:1099/03/27PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبارنفت بندرعباسدریایی11:5099/03/27PG-3.001770000بشکه
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناینده نگر خوارزمیانبارنفت ماهشهرخشکی11:2099/03/2725530000تن
بنزین اکتان91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتانبار نفت اصفهانعراق13:1599/03/2733030000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدانبار نفت ملایرعراق12:4599/03/2728530000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصادبیدارانبارنفت بندر عباسخشکی12:5099/03/2725530000تن
بنزین اکتان95شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانانبارنفت اراکارمنستان12:3099/03/2740030000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبارنفت ماهشهرخشکی12:0099/03/2725030000تن
بنزین اکتان91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبارنفت اراکعراق11:3099/03/2735030000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه و دانشانبارنفت بندر عباسخشکی11:1099/03/2725030000تن
بنزین اکتان87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنانبارنفت مشهدافغانستان11:0099/03/2728415000تن
بنزین اکتان95شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرانبارنفت اراکعراق11:4599/03/2740030000تن
بنزین اکتان91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهانبارنفت تبریزارمنستان11:1599/03/2735030000تن
نفت گاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانشهرانبارنفت تبریزخشکی12:4099/03/2740015000تن
نفت گاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراندانایان پارسانبارنفت تبریزعراق12:4099/03/2740015000تن
نفت گاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهرباستانانبار نفت تبریزارمنستان11:4099/03/273306000تن
نفت گاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانانبار نفت اصفهانافغانستان13:0099/03/2733015000تن
نفت گاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانانبار نفت مشهدافغانستان12:3099/03/2734515000تن
نفت گاز شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسیناانبارنفت تبریزنخجوان12:1599/03/273303000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سرمایه گذاری ملی ایرانانبار نفت کرمانخشکی12:4599/03/263402000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سهم آشناانبار نفت اراکخشکی13:3099/03/2632015000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران رضویانبار نفت تبریزعراق12:3099/03/263502500تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک آیندهانبار نفت تبریز
ارمنستان12:0099/03/263402500تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینانبار نفت ستاره خلیج فارسافغانستان13:0099/03/2629520000تن
هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد PL2 تولیدی صنعتی شیمی در سلف تامین سرمایه نوینانبار نفت بندر عباسبین الملل 12:0099/03/26350000001000تن
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسنهایت نگرانبار نفت ستاره خلیج فارسافغانستان13:4599/03/26CP-80.0020000تن
گاز مایع پالایش نفت آبادانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت آبادانافغانستان13:1599/03/26CP-80.0020000تن
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاهمفیدانبار نفت کرمانشاهبین الملل13:1599/03/252804000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیدارفاز 19 پارس جنوبیخشکی12:3099/03/24CP-80.0020000تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهانبار نفت ماهشهردریایی12:0099/03/21PG-89.0070000تن
هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد PL1 تولیدی صنعتی شیمی در سلف تامین سرمایه نوینفوب بندرعباسآزاد12:0099/03/2135.000.0001000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا بانک سپهبندر امام خمینیافغانستان12:3099/03/212903000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا بانک سپهبندر امام خمینیافغانستان12:3099/03/213106000تن
رافینیت 2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت باهنرانبار نفت ماهشهربین الملل11:3099/03/212602000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت بندرعباسدریایی11:4599/03/21PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانانبار نفت بندرعباسدریایی11:3099/03/21PG-5.501770000بشکه
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک سپهبندرامام خمینیبین الملل12:0599/03/203606000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک سپهبندرامام خمینیبین الملل12:2099/03/203206000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانانبار نفت تبریزنخجوان11:1599/03/203303000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت مشهدافغانستان12:3099/03/203709000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت تبریزعراق11:4599/03/204209000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناانبار نفت تبریزارمنستان11:1599/03/203306000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانانبار نفت بندرعباسدریایی12:4099/03/20PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضویانبار نفت نکادریایی12:4099/03/20PG+25.00168000بشکه
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت بندرعباسدریایی12:0099/03/20PG-1.001770000بشکه
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننهایت نگرانبار نفت اراکعراق12:1099/03/2040030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسی ولکس کالاانبار نفت مشهدافغانستان14:0099/03/2027515000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت ماهشهرخشکی12:4599/03/2025330000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرانبار نفت اصفهانعراق13:0099/03/2033030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانانبار نفت تبریزارمنستان12:0099/03/2035030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت اراکعراق11:0099/03/2035030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت بندرعباسخشکی13:1599/03/2024830000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانانبار نفت همدانعراق11:3099/03/2028630000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدانبار نفت اراکارمنستان13:3099/03/2040030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبار نفت ماهشهرخشکی13:4599/03/2024830000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت بندرعباسخشکی12:1599/03/2025330000تن
نفتای سبک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران نگاه نوینانبار نفت ماهشهردریایی13:3099/03/19PG-90.0070000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سیناانبار نفت کرمانخشکی12:3099/03/193452000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک صنعت و معدنانبار نفت تبریزارمنستان13:0099/03/193402500تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک سپهانبار نفت تبریزعراق12:1599/03/193502500تن
گاز مایع پالایش نفت لاوان بانک توسعه صادراتپالایش نفت لاواندریایی13:4599/03/19CP-20.002500تن
گاز مایع پالایش نفت آبادانبانک پارسیانپالایش نفت آبادانپاکستان13:1599/03/19CP-80.0010000تن
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسبانک تجارتانبار نفت ستاره خلیج فارسپاکستان12:4599/03/19CP-60.0010000تن
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانپالایش نفت شازندبین الملل13:0099/03/18قیمت مبنا براساس میانگین “پنج مظنه قیمتی یک تن نفت گاز 10PPMنشریه PLATTSبر مبنایFOBسنگاپور مورخ 26و27و28و29 May و اول Juneسال 2020 منهای 30 دلار تعیین می گردد. قیمت تسویه نهایی براساس میانگین 5 مظنه قیمتی اعلام شده منتهی به 5روز قبل ازاتمام بارگیری مربوط به میانگین یک تن نفت گاز10PPM نشریهplattsبرمبنایFOB سنگاپورمنهای 30دلار بعلاوه پریمیوم یا دیسکانت کشف شده دربورس انرژی ایران می باشد.10000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهیدرجاییدریایی12:0099/03/17PG-1.00810000بشکه
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس باهنرفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل13:3599/03/13PG-40.00105000تن
نفت گاز (گازوئیل)7000PPM شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک صنعت و معدنانبار نفت تبریزعراق12:0099/03/134309000تن
نفت گاز (گازوئیل)10PPM شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران رضویانبار نفت تبریزارمنستان12:4599/03/133206000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سی ولکس کالاانبار نفت همدانعراق14:0099/03/1328530000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت بندرعباسدریایی13:0099/03/13PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک آیندهفوب بندرعباسدریایی12:0099/03/13PG-1.001770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ملل پویاانبار نفت ماهشهرخشکی13:0099/03/1325030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک پاسارگادانبار نفت نکادریایی13:4599/03/13PG+25.00168000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران نگاه نوینانبار نفت ماهشهرخشکی12:1599/03/1324530000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سرمایه گذاری ملی ایرانانبار نفت بندرعباسخشکی11:3099/03/1324530000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآردا ایرانیانانبار نفت اصفهانعراق11:4599/03/1332030000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک توسعه صادراتانبار نفت اراکعراق11:1599/03/1340030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک سپهانبار نفت ماهشهرخشکی11:0099/03/1324050000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک ملی ایرانانبار نفت اراکعراق12:3099/03/1335030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سهم آشناانبار نفت مشهدافغانستان13:3099/03/1328515000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سیناانبار نفت بندرعباسخشکی13:1599/03/1325030000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینارضویبندرامام خمینیعراق12:1599/03/133106000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا رضویبندرامام خمینی عراق12:0099/03/133606000تن
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس رضویانبار نفت ستاره خلیج فارسافغانستان/عراق/پاکستان
13:2099/03/1333610000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس ایساتیس پویاانبار نفت مشهدافغانستان12:2099/03/1334020000تن
نفت کوره 380 سانتی استوکس شکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامفوب بندرعباسبین الملل14:3099/03/13PG-39.0090000تن
نفت کوره 380 سانتی استوکس شکت ملی نفت ایرانمفیدعسلویهبین الملل14:0099/03/13PG-38.0035000تن
نفت گاز (گازوئیل حداکثر 5/0% گوگرد) شرکت ملی نفت ایران مفیدفوب بندرعباسبین الملل13:0099/03/12PG-3.00260000بشکه
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در ایرانشهرانبار نفت اصفهانخشکی13:1599/03/1231012000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادان سرمایه و دانشانبار نفت آباداندریایی12:4599/03/12PG-70.0070000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در ایران مفیدانبار نفت کرمانخشکی12:3099/03/123452000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در ایران بانک رفاه کارگرانانبار نفت تبریزعراق12:0099/03/123502500تن
سبد پایه 994 شرکت نفت ستاره خلیج فارس مبین سرمایهشرکت نفت ستاره خلیج فارسبین الملل13:0099/03/10قیمت جهت واریز پیش پرداخت فراورده های نفتا سبک بر اساس قیمت روز 22 می 2020 نشریه پلتس خلیج فارس با دیسکانت 40 دلار/تن کشف پریمیوم 46/209$ و برش سنگین دیسکانت 4 دلار/بشکه کشف پریمیوم 11/30$ میباشد. حداقل مقدار خرید نفتا سبک برای هر خریدار برای هر مقصد 70.000 متریک تن شامل دو محموله 35.000 متریک تن می باشد و برای برش سنگين 420هزار بشکه، ميزان خرید می بایست ضریبی از آن باشد و تحویل به صورت FOB اسکله شهيد رجایی می باشد. 2سبد
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند بانک رفاه کارگرانپالایش نفت شازندبین الملل13:0099/03/07قیمت مبنا براساس میانگین “پنج مظنه قیمتی یک تن نفت گاز 10PPMنشریه PLATTSبر مبنایFOBسنگاپور مورخ 5و6و8و11و12 Mayسال 2020 منهای 30 دلار تعیین می گردد.قیمت تسویه نهایی براساس میانگین 5 مظنه قیمتی اعلام شده منتهی به 5روز قبل ازاتمام بارگیری مربوط به میانگین یک تن نفت گاز10PPM نشریهplattsبرمبنایFOB سنگاپورمنهای 30دلار بعلاوه پریمیوم یا دیسکانت کشف شده دربورس انرژی ایران می باشد. دوره برداشت 17 خرداد تا20 تیرماه 1399است.10000تن
رافینیت 2 شرکت پتروشیمی شیمی بافت باهنرشرکت پتروشیمی شیمی بافت بین الملل12:0099/03/072602000تن
حلال 402 پالایش نفت اصفهان خبرگان سهامپالایش نفت اصفهانبین الملل14:0099/03/07216.182004متر مکعب
رافینیت پتروشیمی بیستونمفیدپتروشیمی بیستونبین الملل12:0099/03/032953000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا بانک آیندهبندر امام خمینیافغانستان12:1599/02/312903000تن
سبد پایه 991 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران باهنرفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:3099/02/31قیمت جهت واریز فراورده های نفتی: نفتا سبک بر اساس قیمت روز 15 می 2020 نشریه پلتس خلیج فارس با دیسکانت (43) دلار/ تن کشف پریمیوم 36/159 دلار، نفتای میانی دیسکانت 50 دلار/ تن کشف پریمیوم 36/152 دلار و برش سنگین دیسکانت 4 دلار/ بشکه کشف پریمیوم 44/26 دلار میباشد.1سبد
هیدرو کربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا بانک آیندهبندر امام خمینیافغانستان12:0099/02/313105000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس خبرگان سهامانبار نفت مشهدافغانستان/ عراق12:0099/02/3134020000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس امین آویدفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل13:0099/02/31PG-1.00810000بشکه
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایران نگاه نوینفوب عسلویهبین الملل14:0099/02/31PG-38.0090000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران پارس ایده بنیانانبار نفت کرمانخشکی12:4599/02/313455000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران دانایان پارسانبار نفت تبریزعراق14:3099/02/3043030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سپهر باستانانبار نفت تبریزارمنستان13:3099/02/303106000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک پاسارگادانبار نفت مشهدافغانستان12:4599/02/3039030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک آیندهانبار نفت اراکخشکی11:4599/02/3045030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک رفاه کارگرانانبار نفت اصفهانافغانستان11:1599/02/3036030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران خبرگان سهامانبار نفت اصفهانعراق12:1599/02/3040030000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس امین آویدفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:2099/02/30PG-43.00105000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اقتصاد بیدارانبار نفت ماهشهرخشکی14:1599/02/3025030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران توسعه سرمایه دنیاانبار نفت بندرعباسدریایی14:1599/02/30PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک ملی ایرانانبار نفت نکادریایی12:0099/02/303584000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آینده نگر خوارزمیانبار نفت ماهشهرخشکی12:0099/02/3024530000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران مبین سرمایهانبار نفت اصفهانبین الملل13:1599/02/3031030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اردیبهشت ایرانیانانبار نفت همدانعراق11:3099/02/3027530000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران مفیدانبار نفت اراکعراق13:0099/02/3039030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آگاهانبار نفت بندرعباسخشکی13:4599/02/3025030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سهم آشناانبار نفت بندرعباسخشکی11:0099/02/3024530000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران باهنرانبار نفت اراکعراق12:3099/02/3034030000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا بانک آیندهبندر امام خمینیعراق12:1599/02/303505000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک آیندهبندر امام خمینیعراق12:0099/02/303002000000بشکه
سبد پایه 993 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بهپرورشامل بنزین 87 شرکت ملی پخش (از انبار نفت ماهشهر ) و بنزین 91 شرکت ملی پخش ( از انبار نفت اراک) و بنزین 91 شرکت ملی پخش ( انبار نفت اصفهان)عراق14:0099/02/30220000002سبد
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامعسلویهآزاد زمینی14:3099/02/30PG-12.00200000بشکه
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامفوب بندر عسلویهبین الملل14:0099/02/30PG-38.0035000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانفارابیانبار نفت آبادانبین الملل13:1599/02/29PG-70.0070000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک تجارتانبار نفت کرمان خشکی12:4599/02/293302000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بانک سامانانبار نفت اصفهانخشکی12:1599/02/2931015000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانانبار نفت تبریزارمنستان13:3099/02/292502500تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانانبار نفت تبریزاراک12:3099/02/293502500تن
هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد BO115 هامون گستر نفت باختربهپرورهامون گستر نفت باختربین الملل12:0099/02/291551600تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامشرکت ملی نفتبین الملل13:0099/02/29PG-5.00333000بشکه
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانپالایش نفت شازندبین الملل13:0099/02/28قیمت مبنا بر اساس میانگین ” پنج مظنه قیمتی یک تن نفت گاز 10ppm نشریه پلتس (بر مبنای FOB سنگار مورخ 5و6و8و11و12 May سال 2020) منهای 30 دلار تعیین میگردد. قیمت تسویه نهایی بر اساس میانگین 5 مظنه قیمتی اعلام شده منتهی به 5 روز قبل از اتمام بارگیری مربوط به میانگین یک تن نفتگاز 10ppm نشریه پلتس بر مبنای فوب سنگاپور منهای 30 دلار بعلاوه پریمیوم یا دیسکانت کشف شده در بورس انرژی ایران میباشد.10000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیدارفاز 19 پارس جنوبیبین الملل13:1599/02/28محاسبه قیمت نهایی برای بر اساس 50 %پروپان و 50 %بوتان CP ماه ژوئن 2020 منتشره در نشریه Platts به علاوه پریمیوم کشف شده در بورس می باشد. قیمت نهایی شامل کلیه هزینه های مترتب بر بارگیری نیز میباشد. 20000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانانبار نفت بندرعباسدریایی13:3099/02/24PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناانبار نفت بندرعباسخشکی12:3099/02/2424530000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک مسکنانبار نفت ماهشهرخشکی13:0099/02/2425030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانانبار نفت بندرعباسخشکی12:0099/02/2425030000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسمبین سرمایهشرکت ستاره خلیج فارسبین الملل13:0099/02/24PG-40.00105000تن
سبد پایه 993 شرکت نفت ستاره خلیج فارس نگاه نوینانبار نفت مشهدافغانستان13:1599/02/2432000004سبد
رافینیت 2 پتروشیمی شیمی بافتباهنرماهشهربین الملل12:0099/02/242402000تن
هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ کد BO114 هامون گستر نفت باختربهپرورنفت باخترامارات12:4599/02/241681600تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سیناتامین سرمایه مفیدبندر امام خمینیافغانستان12:3099/02/243205000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سیناتامین سرمایه مفیدبندر امام خمینیافغانستان12:1599/02/242903000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهانبار نفت اصفهانعراق13:4599/02/2340030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت اراکبین الملل11:3099/02/2345030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت مشهدافغانستان13:3099/02/2338030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبار نفت اصفهانافغانستان12:3099/02/2336030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت تبریزعراق12:0099/02/2342030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت تبریزارمنستان12:3099/02/232906000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانانبار نفت بندرعباسدریایی13:0099/02/23PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیانبار نفت ماهشهرخشکی12:1599/02/2324530000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنانبار نفت همدانعراق13:1599/02/2327030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهانبار نفت اراکعراق12:4599/02/2333030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک مسکنانبار نفت ماهشهرخشکی13:0099/02/2325030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناانبار نفت بندرعباسخشکی11:3099/02/2324530000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانانبار نفت بندرعباسخشکی11:1599/02/2325030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانانبار نفت اصفهانعراق14:0099/02/2331030000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضویانبار نفت اراکعراق11:4599/02/2339030000تن
بنزین اکتان 95 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت اراکارمنستان12:4599/02/2339010000تن
سبد پایه 992 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینانبار نفت بندر عباسافغانستان12:3099/02/23قیمت مبنای 87: 250 دلار/تن و مابه التفاوت 15- و قیمت مبنای نفت گاز 5000ppm: 360 دلار/تن و ما به التفاوت 40- میباشد. قیمت مبنای سبد پایه نیز 43.750.000 دلار میباشد. قیمت مابه التفاوت سبد برابر صفر است.3سبد
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سیناتامین سرمایه نوینبندر امام خمینیعراق13:1599/02/2335010000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سیناتامین سرمایه نوینپتروشیمی بوعلی سیناعراق12:4599/02/233105000تن
سبد پایه 991 شرکت ملی نفت ایراننهایت نگرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبین الملل12:3099/02/23قیمت مبنای بنزین 87 به مقدار 86/20 دلار/بشکه و مابه التفاوت 5/5- و قیمت مبنای برش سنگین 95/22 دلار /بشکه و ما به التفاوت 4- میباشد. قیمت پایه سبد پایه نیز 500/772/27 دلار میباشد. قیمت ما به التفاوت سبد برابر صفر است.3سبد
برش سنگین حاصل از پالایش نفت و پتروشیمی به جز بنزین وگازوئیل پتروشیمی بیستونمفیدپتروشیمی بیستونبین الملل12:3099/02/233002000تن
رافینیت پتروشیمی بیستونمفیدپتروشیمی بیستونبین الملل12:1599/02/232854000تن
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایرانمفیدفوب بندرعباسبین الملل14:0099/02/23PG-38.0035000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت اصفهانعراق13:0099/02/2231015000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانپارس ایده بنیانپالایش نفت آبادانخشکی12:0099/02/2222010000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک آیندهانبار نفت تبریزارمنستان12:3099/02/222202500تن
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهمفیدپالایش نفت کرمانشاهبین الملل13:0099/02/213103000تن
رافینت 2 شرکت پتروشیمی شیمی بافتباهنرشرکت پتروشیمی شیمی بافتبین الملل12:0099/02/213402000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیدارفاز 19 پارس جنوبیبین الملل 12:3099/02/21CP10000تن
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامپالایش نفت اصفهانبین الملل13:0099/02/20254.333504مترمکعب
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانانبار نفت شازندبین الملل12:3099/02/20قیمت مبنا براساس میانگین “پنج مظنه قیمتی یک تن نفت گاز 10PPMنشریه PLATTSبر مبنایFOBسنگاپور منهای 30 دلار تعیین می گردد.قیمت تسویه نهایی براساس میانگین 5 مظنه قیمتی اعلام شده منتهی به 5 روز قبل ازاتمام بارگیری مربوط به میانگین یک تن نفت گاز10PPM نشریهplattsبرمبنایFOB سنگاپورمنهای 30دلار بعلاوه پریمیوم یا دیسکانت کشف شده دربورس انرژی ایران می باشد. 10000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت بندرعباسخشکی13:1599/02/1725030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت بندرعباسدریایی13:3099/02/17PG-4.001770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینانبار نفت ماهشهرخشکی13:0099/02/1725030000تن
نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامفوب جزیره خارکبین الملل14:1599/02/17PG-11.001000000بشکه
نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامفوب جزیره خارکبین الملل14:1599/02/17PG-9.001000000بشکه
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهمفیدپالایش نفت کرمانشاهبین الملل12:1599/02/173103000تن
ریفورمیت سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک صنعت و معدنپتروشیمی بوعلی سیناافغانستان12:0099/02/172905000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک صنعت و معدنپتروشیمی بوعلی سیناافغانستان12:1599/02/172603000تن
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامفوب عسلویهبین الملل14:0099/02/17PG-9.001000000بشکه
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننهایت نگرانبار نفت بندرعباسدریایی14:1599/02/16PG-1.00885000بشکه
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت تبریزارمنستان14:0099/02/163505000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهانبار نفت نکادریایی13:4599/02/16PG+24.00126000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت بندرعباسدریایی13:3099/02/16PG-4.001770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانانبار نفت ماهشهرخشکی11:1599/02/1624530000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت اصفهانعراق11:0099/02/1631030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتانبار نفت اراکعراق13:1599/02/1633030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانانبار نفت بندرعباسخشکی13:0099/02/1624530000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینانبار نفت ماهشهرخشکی12:3099/02/1625030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت بندرعباسخشکی12:0099/02/1625030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت همدانعراق11:4599/02/1627030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانانبار نفت اصفهانافغانستان12:4599/02/1636030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرانبار نفت مشهدافغانستان12:1599/02/1638030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت تبریزنخجوان11:3099/02/162902500تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک صنعت و معدنپتروشیمی بوعلی سیناعراق10:3099/02/163505000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسمبین سرمایهفوب اسکله انبار نفت شهیدرجاییبین الملل12:2099/02/16PG-45.00105000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک صنعت و معدنپتروشیمی بوعلی سیناعراق10:4599/02/162605000تن
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسخبرگان سهامفوب اسکله انبار نفت شهیدرجاییبین الملل12:1099/02/16PG-69.00105000تن
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرفوب اسکله انبار نفت شهیدرجاییافغانستان/عراق12:4099/02/16PG-52.00105000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله انبار نفت شهیدرجاییافغانستان/عراق13:4099/02/1638020000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله انبار نفت شهیدرجاییدریایی12:5099/02/16PG-1.00810000بشکه
سبد پایه 991 شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله انبار نفت شهیدرجاییبین الملل13:1099/02/16قیمت جهت واریز پیش پرداخت: فراورده های نفتای سبک بر اساس قیمت روز 23 آوریل 2020 نشریه پلتس خلیج فارس با دیسکانت
45 دلار/تن ) 37 / 57 $( نفتای میاني با دیسکانت 52 دلار/تن ) 37 / 50 $( و برش سنگین با دیسکانت 4 دلار/بشکه ) 42 / 13 $( میباشد.
3 سبد (هر سبد شامل 35.000 تن نفتا سبک، 35.000 تن فتا میاني و 270.000 بشکه برش سنگین میباشد.)سبد
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسایساتیس پویاانبار نفت ستاره خلیج فارسافغانستان/عراق13:2099/02/1631120000تن
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامفوب بندرعباسبین الملل14:0099/02/16PG-38.0035000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پارسیانانبار نفت تبریزارمنستان12:3099/02/152202500تن
سبد پایه 992 شرکت نفت ستاره خلیج فارسپارس ایده بنیانانبار نفت ستاره خلیج فارسبین الملل13:3099/02/15*2سبد
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسپارس ایده بنیانانبار نفت ستاره خلیج فارسخشکی12:0099/02/15CP10000تن
گاز مایع پالایش نفت آبادانبانک رفاه کارگرانانبار نفت آبادانخشکی13:0099/02/15CP20000تن
حلال 402 پالایش نفت تبریزبانک رفاه کارگرانپالایش نفت تبریزبین الملل13:0099/02/142482400مترمکعب
رافینیت پتروشیمی بیستونمفیدپتروشیمی بیستونبین الملل12:0099/02/132803000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین المللمفیدبندر امام خمینیافغانستان12:0099/02/103203000تن
هیدرو کربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینامفیدبندر امام خمینی افغانستان12:1599/02/102605000تن
رافینیت 2 پتروشیمی شیمی بافتباهنرپتروشیمی شیمی بافتبین الملل12:3099/02/102402000تن
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانپالایش نفت شازندبین الملل12:0099/02/10PG-30.0010000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانانبار نفت نکادریایی12:3099/02/09PG+25.00252000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت بندر عباسخشکی11:1599/02/0925030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانانبار نفت بندرعباسخشکی11:3099/02/0924530000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسیناانبار نفت ماهشهرخشکی11:0099/02/0925030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبار نفت ماهشهرخشکی11:4599/02/0924530000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضویانبار نفت تبریزنخجوان12:0099/02/092862500تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینامفیدبندر امام خمینیعراق12:1599/02/092805000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانانبار نفت تبریزارمنستان12:0099/02/082202500تن
رافینیت 2 پتروشیمی شرکت شیمی بافتباهنرماهشهربین الملل12:0099/02/072372000تن
سبد پایه 992 شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل13:1599/02/06*2سبد
برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت وپتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستونمفیدبیستونبین الملل12:0099/02/063002000تن
رافینیت پتروشیمی بیستونمفیدبیستونبین الملل12:1599/02/063004000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانپارس ایده بنیانپالایش نفت آباداندریایی13:3099/02/03PG-60.0070000تن
سبد پایه 991 شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنراسکله شهید رجاییبین الملل12:0099/02/03*1سبد
سبد پایه 992 شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل13:0099/02/03*2سبد
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامعسلویهآزاد13:0099/02/03PG-12.00200000بشکه
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک سامانبندر امام خمینیبین الملل12:3099/02/032905000تن
حلال 402 پالایش نفت تبریزبانک رفاه کارگرانانبار نفت تبریزبین الملل12:0099/02/032484002مترمکعب
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا بانک سامانبندر امام خمینیبین الملل12:0099/02/033703000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانانبار نفت تبریزارمنستان12:2099/02/0228630000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهانبار نفت اصفهانافغانستان12:0099/02/0236030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت اصفهانعراق11:4099/02/0240030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت تبریزعراق11:2099/02/0242030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت مشهدافغانستان11:0099/02/0238030000تن
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامشرکت ملی نفت ایرانبین الملل14:0099/02/02PG-38.0035000تن
سبد پایه 991 شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل13:3099/02/02*1سبد
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانپالایش نفت شازندبین الملل12:1599/02/02PG-20.0010000تن
سبد پایه 992 شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:3099/02/02*2سبد
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت اصفهانافغانستان12:3099/02/0234030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانانبار نفت مشهدافغانستان11:5099/02/0236030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کار آفرینانبار نفت اصفهانعراق13:0099/02/0243030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدانبار نفت بندرعباسدریایی12:5099/02/02PG-1.00885000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضویانبار نفت بندرعباسدریایی12:4099/02/02PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبار نفت اهوازعراق12:1099/02/0242030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانانبار نفت ماهشهرعراق11:3099/02/0242030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانانبار نفت همدانعراق11:1099/02/0245030000تن
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیاقتصاد بیدارعسلویهبین الملل12:4599/02/02CP-54.0010000تن
گاز مایع پالایش نفت لاواننگاه نوینپالایشگاه نفت لاواندریایی12:4599/02/01CP2500تن
گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارسسهم آشناشرکت نفت ستاره خلیج فارسخشکی12:3099/02/01CP10000تن
برش سنگین حاصل از پالایش نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستونمفیدپتروشیمی بیستونخشکی12:0099/02/013003000تن
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسیناانبار نفت اصفهانعراق12:0099/02/0135012000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانپارس ایده بنیانپالایش نفت آباداندریایی12:1599/02/01PG-60.0070000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانرضویپالایش نفت آباداندریایی12:1599/01/27PG-60.0070000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرانبار نفت بندرعباسدریایی12:0099/01/27PG-1.001770000بشکه
سبد پایه 991 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهفوب اسکله شهیدرجاییدریایی14:3099/01/2716.84-31.443390000بشکه
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانانبار نفت شازندبین الملل12:0099/01/27PG-20.0010000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینامفیدبندر امام خمینیافغانستان12:0099/01/273203000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانانبار نفت تبریزارمنستان12:5099/01/2627018000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآرمون بورسانبار نفت اراکعراق12:1599/01/2640510000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتانبار نفت تبریزارمنستان12:5099/01/263202500تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهانبار نفت اصفهانعراق11:5099/01/2640030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانانبار نفت تبریزعراق12:5099/01/2642030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت اصفهانافغانستان11:2099/01/2636030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت مشهدافغانستان12:2099/01/2638030000تن
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاهمفیدپالایش نفت کرمانشاهبین الملل13:0099/01/26257.562000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:3099/01/26PG-45.00105000تن
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل11:3099/01/26PG-55.00105000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهید رجاییبین الملل12:4599/01/26PG-4.00540000بشکه
ریفورمیت شرکت پتروشیمی بوعلی سینامفیدبندر امام خمینیبین الملل12:1599/01/26703000تن
هیدروکربن سنگین شرکت پتروشیمی بوعلی سینامفیدبندر امام خمینیعراق12:0099/01/263453000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرانبار نفت بندرعباسدریایی12:0099/01/26PG-1.001770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت بندرعباسدریایی12:3099/01/26PG-5.501770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبار نفت همدانعراق11:0099/01/2645030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینانبار نفت ماهشهرعراق12:1099/01/2642030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت اصفهانافغانستان11:4099/01/2634030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانانبار نفت اهوازعراق11:3099/01/2642030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانانبار نفت اصفهانعراق11:1099/01/2643030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت مشهدافغانستان12:4099/01/2636030000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانرضویپالایش نفت آباداندریایی12:3099/01/25PG-60.0070000تن
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتانبار نفت تبریزارمنستان12:0099/01/252202500تن
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامپالایش نفت اصفهانبین الملل13:0099/01/25242.862004متر مکعب
گاز مایع پالایش نفت آباداناقتصاد بیدارپالایش نفت آبادانافغانستان12:1599/01/20CP+63.0010000تن
گاز مایع پالایش نفت بندرعباسآراد ایرانیانپالایش نفت بندرعباسافغانستان11:0099/01/20CP+93.0010000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانماهشهرانبار نفت ماهشهرعراق11:4599/01/2042030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت مشهدافغانستان12:0099/01/2036030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانانبار نفت اهوازعراق11:5099/01/2042030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت همدانعراق12:0599/01/2045030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت بندرعباسدریایی11:5599/01/20PG-3.001770000بشکه
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینامفیدبندرامام خمینیبین الملل12:1599/01/203703000تن
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینامفیدبندرامام خمینیبین الملل12:0099/01/20203.273000تن
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبانک توسعه صادراتپالایش نفت آبادانبین الملل11:1599/01/20PG-60.0070000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانبانک تجارتپالایش نفت آباداندریایی11:3099/01/20PG-40.0070000تن
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامشرکت ملی نفت ایرانبین الملل13:0099/01/20PG-38.0035000تن
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهشرکت پالایش نفت کرمانشاهپالایش نفت کرمانشاهبین الملل12:2099/01/193002000تن
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسشرکت نفت ستاره خلیج فارس فوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:4599/01/19PG-45.0070000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسشرکت نفت ستاره خلیج فارس فوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:4599/01/19PG-35.0070000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت اصفهانافغانستان11:2599/01/1936030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانانبار نفت مشهدافغانستان11:1599/01/1938030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانانبار نفت اصفهانعراق11:0599/01/1940030000تن
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدانبار نفت تبریزعراق11:1099/01/1942030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهانبار نفت ماهشهرعراق11:3599/01/1942030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت همدانعراق11:4599/01/1945030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهفوب بندعباسدریایی12:1599/01/19PG-3.001770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانانبار نفت اهوازعراق11:4099/01/1942030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت مشهدافغانستان11:3099/01/1936030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک آیندهانبار نفت اصفهانبین الملل11:2099/01/1934030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتانبار نفت اصفهانعراق11:0099/01/1943030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنانبار نفت بندرعباسدریایی12:0099/01/19PG-1.001770000بشکه
نفتای سبک پالایش نفت آبادانبانک تجارتپالایش نفت آباداندریایی12:1599/01/18PG-40.0070000تن
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبانک توسعه صادراتپالایش نفت آباداندریایی12:0099/01/18PG-60.0070000تن
گاز مایع پالایش نفت بندرعباسآراد ایرانیانپالایش نفت بندرعباسافغانستان12:3099/01/18CP+9310000تن
گاز مایع پالایش نفت آبادان اقتصاد بیدارپالایش نفت آبادانافغانستان11:4599/01/18CP+6310000تن
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک توسعه صادراتپتروشیمی بوعلی سینابین الملل12:3098/12/274703000تن
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاهمفیدفوب بندرعباسبین الملل13:0098/12/27PG-19.0014000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهفوب بندرعباسدریایی12:0098/12/27PG-7.001770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینانبار نفت بندرعباسدریایی11:3598/12/27PG-6.001770000بشکه
نفت کوره 380 سانتی استوکس شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهام*بین الملل14:0098/12/27PG-33.0035000تن
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهید رجاییدریایی11:4098/12/26PG-100.00105000تن
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهید رجاییدریایی11:5098/12/26PG-40.00105000تن
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرفوب اسکله شهید رجاییدریایی12:0098/12/26PG-52.00105000تن
نفتای سبک پالایش نفت آبادانرضویپالایش نفت آباداندریایی11:4598/12/26PG-6070000تن
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبهپرورپالایش نفت آباداندریایی12:1098/12/26PG-7070000تن
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانپالایش نفت امام خمینی شازندبین الملل12:0098/12/247040000تن
نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامفوب جزیره خارکبین الملل14:0098/12/21PG-8.50500000بشکه
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سیرضویبندر امام خمینیبین الملل12:3098/12/215403000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانانبار نفت بندرعباسدریایی13:3098/12/20PG-2.761770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک مسکنانبار نفت بندرعباسدریایی13:2098/12/20PG-3.761770000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهانبار نفت بندرعباسدریایی13:2598/12/20PG-7.004425000بشکه
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانفوب بندرعباسدریایی13:1598/12/20PG-6.004425000بشکه
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانانبار نفت اراکخشکی13:1098/12/2055550000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتانبار نفت کرمانخشکی13:0598/12/2046030000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگرخوارزمیانبار نفت همدانخشکی12:5598/12/2055550000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صادراتانبار نفت همدانخشکی12:5098/12/2055530000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کشاورزیانبار نفت رفسنجانبین الملل12:4598/12/2046050000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآرمون بورسانبار نفت مشهدخشکی12:4098/12/2047050000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه و دانشانبار نفت اصفهانخشکی12:3598/12/2055050000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدانبار نفت اصفهانخشکی12:1598/12/2055030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت تهرانخشکی12:0598/12/2048050000تن
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسیناانبار نفت تبریخشکی12:3098/12/2057050000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضویانبار نفت آبادانخشکی12:0098/12/2049050000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کارآفرینانبار نفت بندرعباسبین الملل12:2598/12/20455100000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانانبار نفت مشهدخشکی13:0098/12/2047030000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبار نفت کرمانخشکی12:2098/12/2046050000تن
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت سنندجخشکی12:1098/12/2052020000تن
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاهمفیدپالایشگاه نفت کرمانشاهبین الملل12:0098/12/204102000تن
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل13:0098/12/20PG-7.50810000بشکه
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانپالایش نفت شازندبین الملل13:0098/12/1970.0040000
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامپالایشگاه نفت اصفهانبین الملل12:0098/12/19347.611500
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانمبین سرمایهپالایش نفت آباداندریایی12:4598/12/19PG-70.0070000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانسهم آشناپالایش نفت آباداندریایی13:0598/12/19PG-60.0070000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهانبار نفت کرمانخشکی12:3098/12/194602000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت اصفهانخشکی12:1598/12/194602000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرانبار نفت بندرعباسخشکی12:0098/12/194702000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:3098/12/19PG-40.00105000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:1598/12/19PG-100.00105000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:0098/12/19PG-52.00105000
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاهمفیدپالایشگاه نفت کرمانشاهبین الملل13:3098/12/174202000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهفوب بندرعباسدریایی13:0098/12/14PG-3.761770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرانبار نفت بندرعباسدریایی12:3098/12/14PG-2.761770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت بندرعباسدریایی13:1598/12/14PG-7.0010000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبار نفت بندرعباسدریایی12:1598/12/14PG-6.001770000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانرضویپالایش نفت آباداندریایی12:0098/12/14PG-80.0070000
نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامفوب جزیره خارکبین الملل14:0098/12/14PG-8.502000000
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینابانک سپهپتروشیمی بوعلی سینابین الملل12:4598/12/14418.503000
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک سپهپتروشیمی بوعلی سینابین الملل12:3098/12/145453000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه و دانشانبار نفت تبریزخشکی13:2098/12/1357050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت بندرعباسدریایی13:2598/12/13PG-7.001770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانانبار نفت رفسنجانخشکی13:1598/12/1347030000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبار نفت بندرعباسدریایی12:3598/12/13PG-6.001770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهفوب بندرعباسدریایی13:0098/12/13PG-3.761770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک مسکنانبار نفت رفسنجانخشکی12:3098/12/1346050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت همدانخشکی12:2098/12/1356050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صادراتانبار نفت تبریزخشکی12:1598/12/1357030000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرانبار نفت بندرعباسدریایی12:3598/12/13PG-2.761770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کار افرینانبار نفت سنندجبین الملل13:1098/12/1352520000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانانبار نفت کرمانخشکی13:0098/12/1346050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنانبار نفت رفسنجانخشکی12:5598/12/1346030000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتانبار نفت اصفهانخشکی12:5098/12/1355050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانانبار نفت اراکخشکی12:4598/12/1355550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک آیندهانبار نفت کرمانبین الملل12:4098/12/1346030000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناانبار نفت مشهدخشکی12:3598/12/1347050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت آبادانخشکی12:3098/12/1349050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهانبار نفت همدانخشکی12:1098/12/1356030000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت اصفهانخشکی12:2598/12/1355030000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه گذاری ملی ایرانانبار نفت تهرانخشکی12:0598/12/1349050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهانبار نفت بندرعباسخشکی12:0098/12/1345550000
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتانبار نفت تبریزارمنستان13:0598/12/135501500
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامزمینی عسلویهبین الملل14:1598/12/13PG-14.0020000
نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامفوب جزیره خارکبین الملل12:3098/12/13PG-7.002000000
گاز مایع پالایش نفت لاواننگاه نوینانبار نفت لاواندریایی12:3098/12/13CP-80.003000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت آبادانبین الملل12:3098/12/12PG-70.0070000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانرضویانبار نفت آباداندریایی13:4098/12/12PG-80.0070000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت کرمانخشکی12:1098/12/124802000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتانبار نفت بندرعباسخشکی12:2098/12/124902000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردبیهشت ایرانیانانبار نفت اصفهانخشکی12:0098/12/124802000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق13:4098/12/12405.6715000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق13:2098/12/12355.6715000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانانبار نفت شازندبین الملل13:0098/12/1270.0040000
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامفوب عسلویهبین الملل14:0098/12/12PG-9.002000000
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق13:5098/12/12445.6715000
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاهمفیدفوب بندرعباس/ فوب بندر امام خمینیبین الملل13:0098/12/11PG-19.0049000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله انبار نفت شهیدرجاییبین الملل13:3098/12/11PG-100.0035000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله انبار نفت شهیدرجاییبین الملل14:0098/12/11PG-20.0020000
گاز مایع پالایش سرخون و قشمبانک رفاه کارگرانپالایش گاز سرخون و قشمبین الملل13:3098/12/07CP-80.002000
گاز مایع پالایش گاز فجر جمبانک رفاه کارگرانپالایش گاز فجر جمبین الملل13:0098/12/07CP-80.004000
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهیدرجاییدریایی13:0098/12/07PG-5.00270000
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت تبریزارمنستان12:2098/12/075501500
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینامفیدبندر امام خمینیبین الملل12:3098/12/07458.643000
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینامفیدبندرامام خمینیبین الملل12:4598/12/075403000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صادراتانبار نفت رفسنجانخشکی11:1098/12/0746550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینانبار نفت رفسنجانخشکی12:0098/12/0746530000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت مشهدبین الملل11:3098/12/0747050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت تهرانخشکی11:2098/12/0749050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانانبار نفت کرمانخشکی13:5098/12/0746550000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت بندرعباسخشکی13:4098/12/07455100000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبار نفت اصفهانخشکی13:3098/12/0755050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت بندرعباسدریایی14:0098/12/07PG-2.761770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتانبار نفت همدانخشکی12:5098/12/0756050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرانبار نفت تبریزخشکی12:4098/12/0757050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهانبار نفت سنندجخشکی12:3098/12/0752520000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبانک توسعه صادراتفوب آبادانبین الملل13:1098/12/07PG-80.0070000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیانبار نفت بندرعباسخشکی11:5098/12/074902000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت اصفهانخشکی11:0098/12/074802000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهانبار نفت کرمانخشکی13:2098/12/074802000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق12:0098/12/07444.8915000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق13:0098/12/07364.8915000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق12:3098/12/07394.8915000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهانبار نفت سنندجخشکی13:4098/12/0652520000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صادراتانبار نفت رفسنجانخشکی13:2098/12/0646550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینانبار نفت رفسنجانخشکی13:1598/12/0646530000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانانبار نفت کرمانخشکی13:1098/12/0646550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت کرمانخشکی12:4098/12/0646530000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت مشهدبین الملل12:3598/12/0647050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت تهرانخشکی12:2598/12/0649050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتانبار نفت همدانخشکی12:1598/12/0656050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانانبار نفت بندرعباسدریایی13:3098/12/06PG-6.001770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت بندرعباسدریایی13:0098/12/06PG-2.761770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبار نفت اصفهانخشکی12:2098/12/0655050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کشاورزیانبار نفت آبادانبین الملل12:0598/12/0649050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدانبار نفت مشهدبین الملل12:1098/12/0647030000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرانبار نفت تبریزخشکی12:0098/12/0657050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت بندرعباسخشکی12:3098/12/06455100000
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهید رجاییدریایی14:1598/12/06PG-5.00270000
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق12:4598/12/06479.9015000
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق13:4598/12/06412.1320000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبانک توسعه صادراتفوب انبار نفت آباداندریایی12:0098/12/05PG-80.0070000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیانبار نفت بندرعباسخشکی13:0098/12/054902000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهانبار نفت کرمانخشکی12:4598/12/054802000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت اصفهانخشکی12:0098/12/054802000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانپارس ایده بنیانفوب انبار نفت آباداندریایی12:2098/12/05PG-70.0070000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینفوب اسکله شهید رجاییبین الملل13:0098/12/05PG-100.0035000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینانبار نفت خلیج فارسبین الملل13:1598/12/05PG-42.0035000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:4598/12/05PG-20.0020000
سوخت (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت تبریزارمنستان12:1598/12/055501500
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامانبار نفت اصفهانبین الملل12:3098/12/05393.841500
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسنگاه نوینانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق14:0098/12/04384.9320000
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهمفیدپالایشگاه نفت کرمانشاهبین الملل14:0098/12/044855000
هیدروکربن های سنگین پتروشیمی بوعلی سیناخبرگان سهامبندر امام خمینی بین الملل12:3098/12/034553000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت تبریزخشکی13:4598/11/305803000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت رفسنجانخشکی13:3598/11/3047510000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیانبار نفت بندرعباسخشکی12:4098/11/30465100000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کشاورزیانبار نفت رفسنجانبین الملل13:4098/11/3046550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهانبار نفت کرمانخشکی12:2098/11/3046550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت مشهدخشکی12:3098/11/3048050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانانبار نفت همدانخشکی13:3098/11/30570100000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صادراتانبار نفت اصفهانخشکی13:2598/11/305603000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهانبار نفت تهرانخشکی13:2098/11/3049050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت تبریزخشکی13:1598/11/3057050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت مشهدخشکی13:1098/11/3049510000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت کرمانخشکی13:0098/11/3047510000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنانبار نفت آبادانخشکی12:5098/11/3049050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانانبار نفت اصفهانخشکی12:3098/11/3055050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت بندرعباسدریایی13:0098/11/30PG-6.001770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینانبار نفت بندرعباسدریایی12:3098/11/30PG-2.761770000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانآگاهانبار نفت آباداندریایی13:3098/11/30PG-70.0070000
نفت خام سنگین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامفوب جزیره خارکبین الملل14:1598/11/30PG-8.502000000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانمفیدانبار نفت آباداندریایی12:0098/11/30PG-80.0070000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدانبار نفت خلیج فارسافغانستان/ پاکستان/ عراق12:0098/11/30404.1716000
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سیناخبرگان سهامبندر امام خمینیبین الملل12:3098/11/305323000
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق12:3098/11/30479.1716000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیرپالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانانبار نفت شازند اراکبین الملل13:1598/11/297040000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیرپالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانانبار نفت شازند اراکبین الملل13:3098/11/297060000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیرپالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانانبار نفت شازند اراکبین الملل13:0098/11/297050000
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاهمفیدپالایشگاه کرمانشاهبین الملل14:0098/11/294905000
برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی به جز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستونمفیدپالایشگاه بیستونبین الملل12:3098/11/294503000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفید فوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:0098/11/29PG-42.0035000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق13:0098/11/29396.1716000
نفت خام شرکت ملی نفت ایرانخبرگان سهامفوب جزیره خارکبین الملل14:3098/11/29PG-7.002000000
بنزین اکتان 91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صادراتانبار نفت اصفهانخشکی14:0098/11/295603000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیانبار نفت بندعباسخشکی14:0098/11/29465100000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهفوب بندرعباسدریایی13:5098/11/29PG-6.001770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کشاورزیانبار نفت رفسنجانبین الملل13:1098/11/2946550000
بنزین اکتان 91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانانبار نفت اصفهانخشکی11:3098/11/2955050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهانبار نفت کرمانخشکی12:3098/11/2946550000
بنزین اکتان 91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانانبار نفت همدانخشکی12:1098/11/29570100000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت رفسنجانخشکی11:4098/11/2947510000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت مشهدخشکی11:5098/11/2949510000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنانبار نفت آبادانخشکی13:3098/11/2949050000
بنزین اکتان 91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینانبار نفت بندرعباسدریایی13:4098/11/29PG-2.761770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهانبار نفت تهرانخشکی13:2098/11/2949050000
بنزین اکتان 91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت تبریزخشکی12:5098/11/2957050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت کرمانخشکی12:4098/11/2947510000
بنزین اکتان 91شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت تبریزخشکی12:2098/11/295803000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت مشهدخشکی12:0098/11/2948050000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدفوب اسکله شهیدرجاییافغانستان/پاکستان/عراق14:0098/11/28PG-10.0035000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق13:0098/11/28454.1716000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانانبار نفت کرمانخشکی12:0098/11/284802000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتانبار نفت اصفهانخشکی12:1598/11/284802000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتانبار نفت بندرعباسخشکی12:4598/11/284902000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانمفیدپالایشگاه نفت آباداندریایی12:3098/11/28PG-80.0070000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانآگاهپالایشگاه نفت آباداندریایی13:1598/11/28PG-70.0070000
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبیخبرگان سهامفوب عسلویهبین الملل14:0098/11/28PG-9.002000000
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامانبار نفت اصفهانبین الملل12:0098/11/28392.391500
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضویانبار نفت تبریزارمنستان13:3098/11/285501500
گازمایع مجتمع گاز پارس جنوبیبانک رفاه کارگرانفاز 19پارس جنوبیبین الملل13:0098/11/27CP-80.0010000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانانبار نفت شازند اراکبین الملل13:4598/11/2710060000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانانبار نفت شازند اراکبین الملل13:3098/11/2710040000
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازندبانک رفاه کارگرانانبار نفت شازند اراکبین الملل13:1598/11/2710050000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:0098/11/26PG-90.0035000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق13:0098/11/26364.3016000
گاز مایع پالایش گاز فجر جمباک رفاه کارگرانپالایشگاه گاز فجرجمبین الملل13:0098/11/26CP-80.003000
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینابانک سامانبندر امام خمینیبین الملل12:3098/11/265203000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارمیانبار نفت اصفهانخشکی13:4598/11/234802000
نفتای سبک پالایش نفت آباداننگاه نوینانبار نفت آباداندریایی13:3098/11/23PG-50.0070000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانرضویانبار نفت آبادانبین الملل13:1598/11/23PG-50.0040000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهانبار نفت کرمانخشکی12:3098/11/234802000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبهپرورانبار نفت آباداندریایی12:1598/11/23PG-60.0070000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت بندرعباسزمینی12:0098/11/234902000
گاز مایع پالایش گاز فجر جمبانک رفاه کارگرانپالایشگاه فجر جمبین الملل11:4598/11/23CP-80.002000
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت تبریزارمنستان14:0098/11/235952500
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق13:0098/11/23496.3016000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانفارابیانبار نفت رفسنجانافغانستان/پاکستان14:5098/11/2348550000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتانبار نفت کرمانافغانستان/پاکستان14:4098/11/2349510000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانانبار نفت تبریزخشکی14:3098/11/235803000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسیناانبار نفت بندرعباسدریایی14:2098/11/23PG-2.761770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کشاورزیانبار نفت اراکبین الملل14:0098/11/235703000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدانبار نفت بندرعباسدریایی14:1098/11/23PG-5.001770000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنانبار نفت تهرانخشکی13:5098/11/2350050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت اراکبین الملل13:4098/11/2356050000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانانبار نفت مشهدافغانستان/پاکستان13:3098/11/2350510000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت همدانخشکی12:3098/11/23570100000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآرمون بورسانبار نفت رفسجانافغانستان/پاکستان13:2098/11/2349510000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانانبار نفت کرمانافغانستان/پاکستان13:1098/11/2348550000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهانبار نفت اصفهانخشکی13:0098/11/2355050000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سپهانبار نفت آبادانخشکی12:5098/11/2349550000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتانبار نفت بندرعباسخشکی12:4098/11/23475100000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانانبار نفت تبریزخشکی12:2098/11/2357050000
بنزین اکتان 87شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت مشهدافغانستان/پاکستان12:0098/11/2349550000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت اصفهانخشکی12:1098/11/235603000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدانبار نفت تاره خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق13:0098/11/21396.3016000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسمفیدفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل12:3098/11/21PG-40.0035000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت بندرعباسزمینی12:0098/11/214902000
نفتای سبک پالایش نفت آباداننگاه نوینانبار نفت آباداندریایی13:4598/11/21PG-50.0070000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانرضویانبار نفت آباداندریایی12:4598/11/21PG-50.0040000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهانبار نفت کرمانخشکی12:1598/11/214802000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانبهپرورانبار نفت آباداندریایی13:1598/11/21PG-60.0070000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآینده نگر خوارزمیانبار نفت اصفهانخشکی12:4598/11/214802000
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامانبار نفت اصفهانبین الملل13:0098/11/21391.131500
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت تبریزارمنستان13:3098/11/215952500
گاز مایع پالایش نفت لاوانآراد ایرانیانپالایش نفت لاوانبین الملل13:3098/11/21CP-80.003500
گاز مایع پالایش گاز فجر جمبانک رفاه کارگرانپالایشگاه گاز فجر جمبین الملل14:0098/11/21CP-80.002000
مخلوط رافینیت A92 شرکت پتروشیمی نوری بانک آیندهفوب عسلویهبین الملل12:3098/11/2065540000
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل13:0098/11/19PG-10.0030000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل13:1598/11/16PG-90.0035000
نفتای ترش شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق13:3098/11/16395.4516000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانپارس ایده بنیانانبار نفت آباداندریایی12:3098/11/16PG-89.0040000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرانبار نفت بندرعباسدریایی11:3098/11/15PG-5.001770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت اصفهانخشکی12:1098/11/1555050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت همدانخشکی12:2098/11/15517100000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینانبار نفت کرمانافغانستان/پاکستان12:3098/11/1549550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانانبار نفت کرمانافغانستان/پاکستان12:5098/11/1550510000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبار نفت اراکخشکی11:4098/11/155703000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناانبار نفت همدانخشکی13:1598/11/1553010000
بنزین اکتان 87 شرکت ملیپخش فراورده های نفتی ایرانرضویانبار نفت مشهدافغانستان/پاکستان12:0098/11/1550050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدانبار نفت اراکبین الملل12:4098/11/1556050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتانبار نفت اصفهانخشکی13:0098/11/155603000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانانبار نفت مشهدافغانستان/پاکستان13:1098/11/1551010000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت بندرعباسخشکی12:4598/11/15485100000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانانبار نفت رفسنجانافغانستان/پاکستان11:5098/11/1549550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهانبار نفت رفسنجانافغانستان/پاکستان12:1598/11/1550510000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانخبرگان سهامانبار نفت بندرعباسدریایی11:4598/11/15PG-2.761770000
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرانبار نفت خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق13:3098/11/15500.4516000
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیبین المللفاز 19 پارس جنوبیبین الملل14:0098/11/14CP-65.0010000
برش سنگین حاصل از پالایشگاه نفت و پتروشیمی بجز بنزین و گازوئیل پتروشیمی بیستونمفیدپتروشیمی بیستونبین الملل12:3098/11/144703000
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامانبار نفت اصفهانبین الملل12:0098/11/14412.771500
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاهمفیدفوب بندرعباسبین الملل13:4598/11/14PG-12.0014000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرانبار نفت ستاره خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق12:3098/11/14427.4516000
نفتای سبک پالایش نفت کرمانشاهمفیدانبار نفت کرمانشاهبین الملل14:0098/11/144202000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرفوب اسکله شهیدرجاییبین الملل13:3098/11/14PG-38.0035000
نفتای سنگین پالایش نفت لاواننگاه نوینانبار نفت لاوانبین الملل14:1598/11/14PG-66.0032000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانانبار نفت اصفهانخشکی12:2098/11/144804000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانانبار نفت بندرعباسخشکی12:1098/11/144904000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانبانک کشاورزیانبار نفت آبادانبین الملل13:0098/11/14PG-89.0070000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت کرمانخشکی13:1598/11/144804000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانپارس ایده بنیانانبار نفت آباداندریایی12:4098/11/14PG-89.0040000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانآفتاب درخشان خاورمیانهانبار نفت آبادانبین الملل12:5098/11/14PG-99.0070000
ریفورمیت پتروشمی وعلی سیناتامین سرمایه مبینانبار نفت بو علی سینا بین الملل12:3098/11/135553000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآگاهانبار نفت بندرعباسدریایی14:2098/11/08PG-5.001770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کار آفرینانبار نفت کرمانبین الملل14:1098/11/0849550000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانکالای خاورمیانهانبار نفت مشهدافغانستان/پاکستان14:0098/11/0851010000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسپهر باستانانبار نفت بندرعباسخشکی13:5098/11/08485100000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه فرداانبار نفت مشهدافغانستان/پاکستان13:4098/11/0850050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملتانبار نفت رفسنجانافغانستان/پاکستان12:1598/11/0849550000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت شازند اراکخشکی13:3098/11/085703000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآرمون بورسانبار نفت همدانخشکی12:2098/11/08517100000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتانبار نفت تبریزخشکی12:3098/11/0857050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک تجارتانبار نفت اراکخشکی12:0098/11/0856050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه و دانشانبار نفت رفسنجانافغانستان/پاکستان13:1098/11/0850510000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانانبار نفت تبریزخشکی12:5098/11/085803000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانباهنرانبار نفت بندرعباسدریایی13:0098/11/08PG-2.761770000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدانبار نفت اصفهانبین الملل12:4098/11/085603000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه گذاری ملی ایرانانبار نفت همدانخشکی12:1098/11/0853010000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسهم آشناانبار نفت کرمانافغانستان/پاکستان13:2098/11/0850510000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت اصفهانخشکی12:4598/11/0855050000
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرانبار نفت ستاره خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق14:1598/11/07533.025000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانرضویانبار نفت آباداندریایی13:1598/11/07PG-89.0070000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک مسکنانبار نفت بندرعباسخشکی12:0098/11/074902000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک ملی ایرانانبار نفت کرمانخشکی12:4598/11/074802000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت اصفهانبین الملل12:3098/11/074802000
نفتای سنگین پالایش نفت آباداننگاه نوینانبار نفت آباداندریایی12:1598/11/07PG-99.0070000
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامانبار نفت اصفهانبین الملل13:0098/11/07446.421500
گاز مایع مجتمع گاز پارس جنوبیبانک رفاه کارگرانفاز 19 مجتمع گاز پارس جنوبیبین الملل14:0098/11/07CP-65.0010000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرانبار نفت ستاره خلیج فارسبین الملل14:0098/11/06PG-38.0035000
نفتای میانی شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرانبار نفت ستاره خلیج فارسافغانستان/پاکستان/عراق12:0098/11/06458.6016000
حلال 402 پالایش نفت تبریزاقتصاد بیدارانبار نفت تبریزبین الملل13:0098/11/064742400
ریفورمیت پتروشیم بوعلی سینامفیدبندرامام خمینیبین الملل12:3098/11/065603000
ریفورمیت پالایش نفت تبریزاقتصاد بیدارانبار نفت تبریزبین الملل13:3098/11/06482600
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت بندرعباسدریایی12:3098/11/02PG-2.761770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانفوب بندرعباسدریایی13:3098/11/02PG-5.001770000
گاز مایع پالایش گاز فجر جمبانک رفاه کارگرانانبار نفت فجر جمبین الملل12:0098/12/02CP-65.002500
گاز مایع پالایش گاز سرخون و قشمبانک رفاه کارگرانانبار نفت سرخون و قشمبین الملل13:0098/12/02CP-65.001000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمفیدانبار نفت بندرعباسدریایی13:1598/11/02PG-94.0050000
نفت سفید شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه و دانشانبار نفت بندرعباسدریایی12:4598/11/02PG-94.00105000
نفتای سبک پالایش نفت آبادانسیناانبار نفت آباداندریایی12:1598/11/02PG-89.0070000
نفتای سنگین پالایش نفت آبادانحافظانبار نفت آبادانبین الملل13:4598/11/02PG-99.0070000
برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارسباهنرانبار نفت ستاره خلیج فارسافغانستان/پاکستان13:0098/11/02465.2710000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآرمون بورسانبار نفت همدانخشکی12:2598/11/01530.0030000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبهپرورانبار نفت اراکخشکی12:1598/11/01575.003000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک صنعت و معدنانبار نفت بندر عباسخشکی12:5098/11/01485.00100000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناقتصاد بیدارانبار نفت اصفهانخشکی12:2098/11/01545.003000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک سامانانبار نفت بندر عباسخشکی12:5598/11/01490.00100000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک مسکنانبار نفت مشهدافغانستان/پاکستان12:3598/11/01500.0050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانپارس ایده بنیانانبار نفت اراکخشکی12:4098/11/01565.0050000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراننگاه نوینانبار نفت اصفهانخشکی12:4598/11/01555.0050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کار آفرینانبار نفت رفسنجانافغانستان/پاکستان13:1098/11/01505.0010000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانتوسعه سرمایه دنیاانبار نفت رفسنجانافغانستان/پاکستان13:1598/11/01495.0050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانآراد ایرانیانانبار نفت مشهدافغانستان پاکستان13:0098/11/01510.0010000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک توسعه صادراتانبار نفت کرمانافغانستان/پاکستان13:0598/11/01495.0050000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایراناردیبهشت ایرانیانفوب بندرعباسبین الملل13:2098/11/01PG-5.001770000
بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک رفاه کارگرانانبار نفت کرمانافغانستان/پاکستان13:2598/11/01505.0010000
بنزین اکتان 91 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانمبین سرمایهانبار نفت بندرعباسدریایی13:3598/11/01PG-2.761770000
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانسرمایه گذاری ملی ایرانانبار نفت تبریزارمنستان12:0598/11/01591.002000
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک پاسارگادانبار نفت تبریزخشکی12:3098/11/01510.0010000
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبانک کشاورزیانبار نفت اراکخشکی13:3098/11/01520.0010000
سوخت هوایی (ای تی کی) شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانرضویانبار نفت تبریزارمنستان12:0098/11/01624.002000
حلال 402 پالایش نفت اصفهانخبرگان سهامانبار نفت اصفهانبین الملل14:0098/11/01456.48150
هیدرو کربن های هیدروژنه (A80) پتروشیمی شازندبانک ملی ایرانانبار نفت اراکبین الملل12:0098/11/01PG+1.0020000

WhatsApp
Start a conversation
We usually respond within minutes